REGULAMIN

Regulamin korzystania z Tras MTB prowadzonych przez
Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety

1. Trasy rowerowe Strefy MTB Sudety na terenie Nadleśnictw Bardo Śląskie, Wałbrzych, Jugów, Świdnica i Kamienna Góra, których organizatorem jest Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety przeznaczone są do turystycznego oraz rekreacyjnego ich użytkowania.

2. Każdy dorosły użytkownik korzysta z Tras Strefy MTB Sudety na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna. Za ewentualne wypadki na trasach rowerowych odpowiadają sami użytkownicy.

3. Trasy Strefy MTB Sudety na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwa Bardo Śląskie, Wałbrzych, Jugów, Świdnica i Kamienna Góra są ogólnodostępne. Za wjazd na trasę i korzystanie z niej nie pobiera się opłat, za wyjątkiem imprez komercyjnych organizowanych na trasach Strefy MTB Sudety.

4. Podczas poruszania się trasami Strefy MTB Sudety przebiegających po terenach należących do Lasów Państwowych należy bezwzględnie podporządkować się przepisom regulującym zasady gospodarki leśnej i korzystania z lasów i regulaminem Strefy MTB Sudety.

5. Korzystający z Tras rowerowych Strefy MTB Sudety winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności na warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów, pieszych. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.

6. Użytkownicy tras rowerowych Strefy MTB Sudety powinni mieć świadomość, że warunki na szlakach mogą ulegać radykalnym zmianom z powodu wahań temperatury, opadów, odwilży itp.

7. W miejscach, gdzie rowerowe trasy pokrywają się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym. Na odcinkach tras MTB Sudety, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym. Pojazdy mechaniczne służb leśnych mają pierwszeństwo przed rowerzystami.

8. Trasy Strefy MTB Sudety mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.

9. Trasy są przeznaczone dla rowerów górskich, prosimy o przestrzeganie następujących ustaleń:

a. jedź zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
b. przed jazdą skontroluj stan techniczny roweru,
c. zawsze używaj mapy tras Strefy MTB Sudety, lub innej mamy terenowej,
d. śledź oznakowanie,
e. jedź zgodnie z wyznaczonym kierunkiem,
f. zatrzymuj się tylko w odpowiednich i widocznych miejscach,
g. nie jedź sam,
h. jadąc w grupie utrzymuj odpowiednio duże odległości, tak by móc w czas zareagować,
i. używaj odpowiedniego ubioru i wyposażenia,
j. używaj kasku i rękawic,
k. bądź ostrożny przejeżdżając po mokrej, lub niestabilnej nawierzchni,
l. zapoznaj się z miejscami, które uważasz za wymagające,
ł. wilgotne drewniane kładki pokonuj pieszo,
m. zwracaj uwagę na innych użytkowników tras.

10. Należy pamiętać, że na trasach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej jak np.: złomy, wywroty, osuwiska, złamane konary itp. Może też dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowanie szadzi lodowej.

11. Poszczególne odcinki tras mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami: „Zakaz Wstępu”.

12. Korzystający z tras Strefy MTB Sudety winni dostosować się do ograniczeń w ich użytkowaniu wprowadzanych przez zarządzającego Strefą MTB Sudety oraz zarządców i administratorów terenów po których przebiegają trasy Strefy MTB Sudety.

13. Szlabany ustawione na drogach leśnych nie stanowią zakazu wjazdu dla rowerzysty pod warunkiem, że nie są oznakowane dodatkowo tablicami lub znakami zabraniającymi ich przekraczania.

14. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.

15. Korzystający z tras Strefy MTB winni przestrzegać i dostosować się do oznakowania tras oraz przepisów:

a) ustawy o lasach,
b) ochrony przyrody,
c) ochrony przeciwpożarowej,
d) prawa o ruchu drogowym.
e) ustawy prawo łowieckie.

16. Za nie stosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu na użytkownika szlaku może zostać nałożona kara grzywny w wysokości ustalonej przez właściwe przepisy prawa.

17. Każdorazowy wjazd na trasę jest traktowany jako akceptacja niniejszego regulaminu.

18. Trasy rowerowe Strefy MTB Sudety są czynne od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku