Regulamin II Wyścigu MTB „Podziemia Osówki” Głuszyca 2015

REGULAMIN

II Wyścig MTB – „Podziemia Osówki” – Głuszyca 2015 w ramach II Pucharu Strefy MTB Sudety

I. CEL IMPREZY:

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej i promocja gminy Głuszyca.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu w poszczególnych kategoriach.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy – ul. Grunwaldzka 28a, 58-340 Głuszyca kontakt: Grzegorz Walczak , kontakt 667992979

III. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:

08 sierpnia 2015 ( sobota) Sierpnica, gmina Głuszyca Podziemne Miasto „Osówka”

IV. PROGRAM WYŚCIGU:

 1. 08:00 – 10:30 – zapisy w Biurze zawodów
 2. 11:00 – start wspólny
 3. 11:30 – start zawodów dla dzieci na terenie
 4. 16:00 – zamknięcie trasy zawodów (lub wcześniej)
 5. 16:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród (lub wcześniej)
 6. 16:30 – zakończenie.

V. TRASA:

 1. Dystans MINI długości do: ok 24 km., przewyższenia ok. 600 m.
 2. Dystans MEGA długości do: ok 50 km., przewyższenia ok. 1600 m.
 3. Start: Sierpnica – parking Podziemne Miasto Osówka.
 4. Meta: Sierpnica – parking Podziemne Miasto Osówka.
 5. Trasa oparta na drogach leśnych, szutrowych, polnych i dojazdach asfaltowych.
 6. Zawody dla dzieci odbędą się na terenie obiektów Podziemnego Miasta Osówka, a ich przebieg określi osobny regulamin.

VI. RUCH DROGOWY:

 1. Wyścig odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Organizatorzy ułatwią włączanie się do ruchu
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań oraz poruszania się pieszych.
 3. W miejscach przebiegu trasy po drogach publicznych wszystkich zawodników bezwzględnie obowiązują przepisy ruchu drogowego. Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę wyścigu.

VII. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Zgłoszenia do wyścigu przyjmowane będą przed imprezą drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem http://zapisy.ultimasport.pl/107 do dnia 06.08.2015 r. do godziny 24:00 lub w biurze zawodów w dniu 08.08.2015 do godziny 10:30
 2. Informacje: http://www.strefamtbsudety.pl/ii-wyscig-mtb-podziemia-osowki/ lub tel. 667992979.
 3. Przy zgłoszeniu należy podać dane zgodnie z zawartością formularza zgłoszeniowego
 4. Opłata startowa (szczegóły reguluje pkt. IX regulaminu) wnoszona jest w wysokości:
  1. 30zł (w przypadku zgłoszenia online, przez internetowy formularz zgłoszeń);
  2. 40zł (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów);
  3. 20zł młodzież ucząca się do 18 roku życia (w przypadku zgłoszenia online);
  4. 30zł młodzież ucząca się do 18 roku życia (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów);
  5. Podczas pierwszego startu na maratonie wchodzącego w skład II Pucharu Strefy MTB Sudety do opłaty startowej zostanie doliczona opłata za numer startowy wynosząca 5zł. Otrzymany numer obowiązuje podczas całego pucharu w 2015 roku i należy mieć go ze sobą podczas startu na następnej edycji. W przypadku zgubienia numeru startowego należy na danej edycji zgłosić ten fakt w biurze zawodów, zostanie wydany nowy numer startowy i zostanie pobrana opłata w wysokości 10 zł.
 5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
  1. Wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro zawodów);
  2. Posiadanie roweru górskiego sprawnego technicznie oraz kasku;
  3. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty startowej
  4. Dla uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna.
 6. Mieszkańcy gminy Głuszyca zwolnieni są z opłaty startowej, a wnoszą jedynie opłatę za wydanie numeru.
 7. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu kolarskim na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz powinien posiadać indywidualne ubezpieczenie NNW.
 8. Warunkiem dopuszczenia zawodników do wyścigu jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu potwierdzone podpisem na karcie zgłoszeniowej.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU MTB:

 1. Start do wyścigu we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego zorganizowanego parkingu przy Podziemnym Mieście Osówka w Sierpnicy. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu.
 2. Trasa wyścigu będzie oznakowana trwałymi znakami pionowymi (białymi strzałkami na niebieskim tle), taśmami oraz znakami poziomymi ( malowanymi farbą ), zabezpieczona przez sędziów, służby organizatora, służby medyczne.
 3. Trasa wyścigu przebiega w Masywie Włodarza w Górach Sowich i w Górach Suchych.
 4. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki tylko na rowerach górskich. Rower musi być sprawny, a za jego stan odpowiada zawodnik.
 5. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po podpisaniu karty zgłoszeniowej oraz przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora, na kierownicy roweru
 6. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
 7. W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym zjechał z trasy.
 8. Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać braku szacunku dla pracowników i organizatorów wyścigu.
 9. Zawodnik nie może utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzania go na trasie wyścigu.

IX. ZASADY FINANSOWANIA:

 1. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 30 zł przy wpłacie do dnia 06.08.2015 r. do godziny 24:00, natomiast przy dokonaniu wpłaty po tym terminie 40 zł.
 2. Udział w zawodach dla dzieci jest nieodpłatny.
 3. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów bankowych, przekazów pocztowych do dnia 06.08.2015 r. do godziny 24:00 na konto Organizatora: Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy 58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 28a, BZ WBK oddział 1 w Głuszycy Nr rachunku 73 1090 2314 0000 0001 1778 7084 na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, tj. dopisek: ,,II Wyścig MTB – „Osówka” – Głuszyca 2015.,, + imię i nazwisko.
 4. Opłatę startową po w/w terminie w wysokości 40 zł będzie można dokonać w dniu zawodów tj. 08.08.2015 r. w godzinach 8:00 do 10:30 w biurze zawodów wyłącznie w formie gotówkowej.
 5. Potwierdzenie opłaty należy przedstawić organizatorowi przy odbieraniu numerów startowych w przypadku opłaty nie zarejestrowanej przez organizatora przed wyścigiem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie organizatora. Organizator nie zwraca opłaty startowej również osobom, które nie ukończyły zawodów lub zrezygnowały z uczestnictwa w zawodach. Zwolnienie z opłat – zwolnieni są z opłaty startowej uczestnicy, którzy zameldowani są na terenie Gminy Głuszyca (obowiązuje konieczność udokumentowania miejsca zameldowania).

X. KATEGORIE

1. dystans MINI

 1. Kategoria OPEN:
  1. kobiety OPEN;
  2. mężczyźni OPEN;
 2. Kategorie wiekowe;
  1. kobiety:
   1. – kat. K1 do 20 lat;
   2. – kat. K2 od 21 do 30 lat;
   3. – kat. K3 powyżej 30 lat;
  2. mężczyźni:
   1. – kat. M1 do 18 lat;
   2. – kat. M2 od 19 do 30 lat;
   3. – kat. M3 od 31 do 40 lat;
   4. – kat. M4 od 41 do 50 lat;
   5. – kat. M5 powyżej 50 lat;

2. dystans MEGA

 1. Kategoria OPEN:
  1. – kobiety OPEN;
  2. – mężczyźni OPEN;
 2. Kategorie wiekowe;
  1. kobiety:
   1. – kat. K1 do 20 lat;
   2. – kat. K2 od 21 do 30 lat;
   3. – kat. K3 powyżej 30 lat;
  2. mężczyźni:
   1. – kat. M1 do 18 lat;
   2. – kat. M2 od 19 do 30 lat;
   3. – kat. M3 od 31 do 40 lat;
   4. – kat. M4 od 41 do 50 lat;
   5. – kat. M5 powyżej 50 lat;

Podczas II Wyścig MTB – „Podziemia Osówki” – Głuszyca 2015 według przepisów Polskiego Związku Kolarskiego nie mogą startować zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję kolarską ELITY (22+).

Za prowadzenie elektronicznego pomiaru czasu, wyników podczas zawodów oraz klasyfikacji generalnej cyklu odpowiedzialna jest firma Ultimasport.

XI. KLASYFIKACJA II PUCHARU STREFY MTB SUDETY:

Klasyfikacja prowadzona zgodnie z regulaminem II Pucharu Strefy MTB Sudety zamieszczonego na stronie strefamtbsudety.pl

XII. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. Oznakowana trasa,
 2. Zabezpieczenie sędziowskie imprezy,
 3. Zabezpieczenie medyczne,
 4. Bufety na trasie,
 5. Posiłek regeneracyjny po wyścigu,
 6. Możliwość umycia roweru po wyścigu,
 7. Możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego,
 8. Pomiar czasu – system elektroniczny,
 9. Doskonała kolarska atmosfera.

XIII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 1. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną zawodnicy, którzy pokonają wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie, na wyznaczonym dystansie.
 2. Zwycięzcy (I miejsce) poszczególnych kategorii K i M otrzymują puchary.
 3. Zwycięzcy (I miejsce) kategorii OPEN K i M otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 4. Miejsca I-III we wszystkich kategoriach otrzymają medale

XIV. KARY:

 1. Zawodnik za niesportowe zachowanie lub nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może zostać ukarany przesunięciem o jedno lub więcej miejsc w klasyfikacji wyścigu lub zostać zdyskwalifikowany.

XV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

 1. W przypadku naruszania w/w zasad, uczestnicy mogą zostać ukarani dyskwalifikacją.
 2. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
 3. Obowiązuje zakaz wyrzucania zużytych bidonów, opakowań po batonach i żelach energetycznych, itp. na trasie wyścigu poza strefą bufetu.
 4. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
 5. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wyścig ma charakter otwarty.
 2. Prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat i złożą organizatorom pisemne oświadczenie o starcie w wyścigu na własną odpowiedzialność, oraz młodzież poniżej 18 roku życia tylko po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
 3. Trasa wyścigu będzie opublikowana na stronie Organizatora minimum dwa tygodnie przed terminem imprezy.
 4. Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 5. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 7. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestników.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 11. Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 12. Uczestnicy zobowiązani się do wykonywania w trakcie imprezy poleceń organizatora, policji i innych służb.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
 14. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
 15. Uczestnicy zobowiązani są jest do jazdy całej trasy wyścigu w sztywnym kasku rowerowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy w kasku. Każdy uczestnik w tym zakresie ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko.
 16. Zaleca się aby każdy uczestnik posiadał przy sobie sprawny telefon komórkowy celem kontaktu ze służbami organizatora w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub konieczności wezwania pomocy.
 17. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.
 18. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów.
 19. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora wyścigu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) ponadto wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez wszystkie media oraz w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wydarzenia.
 20. Uczestnicy wyścigu wypełniając Kartę Zgłoszeniową akceptują warunki niniejszego Regulaminu Wyścigu.
 21. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.
 22. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Organizator