Archiwum Pucharu 2014-2018

Klasyfikacja generalna Pucharu Strefy MTB Sudety 2014

klasyfikacja generalna nie była prowadzona

Klasyfikacja generalna Pucharu Strefy MTB Sudety 2015

https://live.ultimasport.pl/drugipucharstrefymtbsudety/index.php?d=openmega&k=K

Klasyfikacja generalna Pucharu Strefy MTB Sudety 2016

https://online.datasport.pl/sudety/

Klasyfikacja generalna Pucharu Strefy MTB Sudety 2017

https://live.ultimasport.pl/strefa2017/

Klasyfikacja generalna Pucharu Strefy MTB Sudety 2018

https://live.ultimasport.pl/strefa2018/